3. Compromís amb l’entorn


La gestió de la ciutat i el territori de Petrer és un desafiament central per a Compromís. L’aportació municipal a la sostenibilitat i a la qualitat de l’entorn en què vivim requereix el disseny de polítiques de millora de l’habitabilitat i d’incentius cap al nostre medi natural, que facen de Petrer un municipi exemplar en la gestió activa i satisfactòria del seu entorn.


3.1. Fer de Petrer una ciutat habitable i igualitària

D’acord amb l’estratègia europea per al medi ambient urbà, en Compromís apostem per les polítiques de millora de la qualitat de l’entorn urbà, fent de Petrer un lloc més atractiu i sa per a viure, treballar i invertir. Les nostres propostes són:

# Estudi i actualització del pla general d’ordenació urbana en clau de millora de la ciutat consolidada i de recuperació de les zones degradades.

# Prioritzar la intervenció urbanística en la planificació consensuada i regeneració de la zona centre (solars de l’antiga fàbrica de Luvi), habilitant un espai essencial en la millora funcional de la ciutat.

# Solucionar la situació urbanística d’Els Platans i l’Almafrà Centre, replantejant la viabilitat en el desenvolupament del sòl urbà classificat i els projectes d’execució de grans vials. Proposta d’un model més respectuós amb les edificacions i parcel•les existents, que afavorisca la conservació paisatgística i agrícola de tot aquest entorn.

# Cercar alternatives i solucions decidides al paratge d’El Palomaret, prevalent la seua restauració paisatgística.

# Desenvolupar un pla integral per a la recuperació funcional del centre històric de Petrer.

# Aplicar mesures arquitectòniques que asseguren l’accessibilitat universal en l’espai públic.

# Complir els criteris d’eficiència energètica i mobilitat urbana sostenible emanats de l’estratègia europea per al medi ambient urbà.

# Impuls d’una revisió cadastral que esmorteïsca els efectes de la bambolla immobiliària a Petrer, especialment en aquells casos en els quals es produeixen excessos en la gestió tributària en detriment de la ciutadania.

# Elaborar un inventari municipal de sòl vacant, estoc d’habitatge i habitatge buit, com a base per al desenvolupament d’una política d’habitatge ajustat a les diferents situacions socials.


3.2. Gestionar adequadament el territori de Petrer

El terme de Petrer, amb els seus més de 104 km2 d’extensió, engloba ambients de naturalesa complexa i diversa. A més, prop d’un 70% del territori posseeix alguna figura de protecció legal que acredita el gran valor dels paratges de Petrer.

Una gestió territorial adequada des de l’Ajuntament ha de comptar amb la complicitat i implicació activa dels propietaris, agricultors i els nous actors del mitjà rural. Assessorar, facilitar, dinamitzar i conciliar les activitats econòmiques en el territori és la nostra prioritat:

# Avaluació de les figures de protecció legal del territori, valorant la seua pertinència en relació al manteniment i conciliació amb les activitats productives i d’oci.

# Integració de Petrer en l’estratègia europea Biodiversitat 2020, amb un impuls del manteniment i la restauració dels ecosistemes, i l’estímul d’una major contribució de l’agricultura a la millora de la biodiversitat.

# Desenvolupament i foment de projectes en selvicultura preventiva en les muntanyes públiques com el Sit o l’Alt de Càrdenes, de manera que es faça minvar el perill d’incendis, a través d’activitats sostenibles com la ramaderia o la producció de biomassa.

# Aplicació de mesures de control i prevenció de riscos en els llits hídrics que afecten la població, especialment en les rambles de Puça i de Bateig, així com en la zona d’influència del riu Vinalopó.

# Creació d’un cens de fauna exòtica i espècies vegetals invasores en tot el terme municipal de Petrer.

# Adhesió de Petrer i aplicació de les directrius del Conveni Europeu del Paisatge, a fi de definir projectes de protecció, gestió i ordenació en els paisatges significatius i/o quotidians del nostre municipi.

# Creació d’un Fons sobre el Coneixement Ecològic Tradicional de Petrer que arreplegue l’experiència de la nostra gent major en matèria de gestió del territori.