4. Compromís amb el bon govern


El bon govern municipal s’aconseguirà atorgant a la ciutadania el paper decisiu i copartícip que li correspon. Des de Compromís advoquem per un Ajuntament obert, democràtic i transparent.

Un objectiu ineludible és crear una estratègia pròpia de ciutat fruit del consens i del debat ciutadà que, a través de diversos instruments, active la democràcia directa i participativa.


4.1. La clau és la participació

La participació és el procés en el qual totes les dones i homes, així com totes les entitats cíviques de Petrer, intervenen i deliberen en un context de govern més democràtic i obert. Les nostres mesures són:

# Desenvolupar de manera efectiva la participació pública, aplicant les mesures fonamentals de la llei valenciana de participació ciutadana i creant espais de participació propis que garantisquen la representativitat de tota la població.

# Realitzar una Auditoria Veïnal per a elaborar un diagnòstic sobre la situació social, democràtica i ambiental de Petrer, per a així establir i avaluar els objectius i accions del Bon Govern.

# Millorar i afavorir la participació en la presa de decisions per part dels empleats públics, atorgant-los un paper més important en el disseny d’accions i solució de problemes en l’àmbit de la gestió municipal.

# Impulsar els consells locals de participació ciutadana (cultura, esports, educació, de la dona, joventut, medi ambient, medi rural…) en el marc de la creació d’un Fòrum Econòmic i Social per a Petrer.

# Incentivar els pressupostos participatius com a mecanisme de democràcia directa amb una quantitat real del pressupost destinat a inversions.


4.2. Transparència

La ciutadania té dret a conèixer totes les dades i informació de l’administració local i a tenir mecanismes fàcilment accessibles.

Des de Compromís per Petrer defensem un model transparent de gestió municipal que es responsabilitze de:

# Fer pública tota la informació sobre ingressos i despeses del pressupost local, així com realitzar una auditoria de les finances municipals.

# Divulgar en la pàgina web municipal tota la informació sobre la corporació municipal (retribucions i patrimoni), l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i els béns i patrimoni municipal.

# Ser totalment transparents en els contractes d’obres i serveis, amb la publicació de contractes i convenis, llista de proveïdors i adjudicataris, subvencions i ajudes econòmiques concedides, convenis urbanístics, licitacions, etc.

# Assegurar la diversitat d’informació, opinions i participació en els mitjans de comunicació municipals.

# Dinamitzar els plens oberts a la participació ciutadana i la realització de consultes per a qüestions importants del municipi.

# Informar sobre la situació econòmica, ambiental i social a través de la creació d’un Sistema d’Informació Municipal permanentment actualitzat i disponible per a la ciutadania.