La regidora de Medi ambient, Silvia Rodríguez, ha adonat de l’última reunió mantinguda en la Consellería de Medi ambient amb la Directora General de Prevenció d’Incendis, Delia Álvarez dimecres passat 4 d’abril. Rodríguez ha destacat que el motiu principal de la reunió era conèixer en profunditat l’estat de tramitació de l’arranjament del Camí del Cid, encara que també es van tractar altres aspectes com el Pla Local de Prevenció d’Incendis, el pla local de cremes i altres intervencions previstes per la Direcció general en el nostre terme municipal.

Pel que fa al camí que discorre des de l’anomenada Barraca del Forestal fins als chaparrales, l’edil ha explicat que en l’últim Consell de Medi ambient el cap de Bombers va exposar la seua preocupació per l’estat d’aquest camí i va advertir de la impossibilitat d’accés als serveis d’emergència”. Segons exposa l’edil, “aqueixa preocupació va ser arreplegada per la Regidoria de Medi ambient i sol·licitem immediatament aquesta cita per a conèixer de manera exacta en què fase es troba elp royecto d’arranjament d’aquest camí, del com Consellería és titular, i constrènyer a la seua execució al més prompte possible”.

L’edil s’ha mostrat molt satisfeta per la resposta de la Consellería, qui ja ha avançat que el projecte està en el departament de contractació de la Consellería a l’espera d’adjudicació. L’edil ha matisat que no hem parlat de terminis concrets, però si sabem que està en la fase administrativa final i esperem al més prompte possible veure com s’executa l’arranjament. En aquest sentit a agraït a Álvarez “la seua disposició per a afrontar el problema i la ràpida reacció de l’Adreça en la tramitació d’aquest necessari arranjament per a la nostra població”.

Des de la pròpia Direcció general de Prevenció d’Incendis han informat que aquesta intervenció té un pressupost de 307.000 euros emmarcats en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 que està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).


Silvia Rodríguez: “El arreglo del camino del Cid se encuentra en fase de contratación”

La concejala de Medio Ambiente, Silvia Rodríguez, ha dado cuenta de la última reunión mantenida en la Consellería de Medio Ambiente con la Directora General de Prevención de Incendios, Delia Álvarez el pasado miércoles 4 de abril. Rodríguez ha destacado que el motivo principal de la reunión era conocer en profundidad el estado de tramitación del arreglo del Camino del Cid, aunque también se trataron otros aspectos como el Plan Local de Prevención de Incendios, el plan local de quemas y otras intervenciones previstas por la Dirección General en nuestro término municipal.

Con respecto al camino que discurre desde la llamada Chabola del Forestal hasta los chaparrales, la edil ha explicado que en el último Consejo de Medio Ambiente el jefe de Bomberos expuso su preocupación por el estado de este camino y advirtió de la imposibilidad de acceso a los servicios de emergencia”. Según expone la edil, “esa preocupación fue recogida por la Concejalía de Medio Ambiente y solicitamos inmediatamente esta cita para conocer de manera exacta en que fase se encuentra el proyecto de arreglo de este camino, del cual Consellería es titular, y apremiar a su ejecución lo antes posible”.

La edil se ha mostrado muy satisfecha por la respuesta de la Consellería, quien ya ha avanzado que el proyecto está en el departamento de contratación de la Consellería a la espera de adjudicación. La edil ha matizado que no hemos hablado de plazos concretos, pero si sabemos que está en la fase administrativa final y esperamos lo antes posible ver como se ejecuta el arreglo. En este sentido a agradecido a Álvarez “su disposición para afrontar el problema y la rápida reacción de la Dirección en la tramitación de este necesario arreglo para nuestra población”.

Desde la propia Dirección general de Prevención de Incendios han informado que esta intervención tiene un presupuesto de 307.000 euros enmarcados en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 que está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).