PSPV-PSOE, EUPV i COMPROMÍS de Petrer es comprometen a desenvolupar un programa de govern sobre la base dels programes oferits per part de les tres organitzacions en les eleccions municipals de 2015, donant prioritat a les següents accions de govern:

1 Democràcia, Participació i Bon Govern

L’aprofundiment democràtic solament serà possible reformant les formes de fer política i apostant per la democràcia participativa per a aconseguir un canvi polític substancial que comporte un gir econòmic, social, cultural, ambiental i ètic des de la participació ciutadana i la transparència en la gestió del públic.

1.1 Es crearà un Portal de Transparència obert, de fàcil accés als ciutadans i ciutadanes, que servirà per a una permanent rendició de comptes.

1.2 Es regularà la Iniciativa Ciutadana per a incorporar les propostes de la ciutadania als processos de govern de l’Ajuntament.

1.3 Participació de tots els grups polítics en els òrgans de gestió.

1.4 Recuperar els Pressupostos Participatius.

1.5 Impulsar els Consells Locals de Participació Ciutadana.

1.6 Limitació de salaris i despeses per a para els càrrecs públics dependents de l’ajuntament.

1.7 Auditoria Ciutadana de Serveis Públics.

1.8 Recuperació progressiva de la partida del 0,7% per a Cooperació al Desenvolupament.

2 Organització de l’Ajuntament

2.1 El Govern Municipal acordarà mesures i prioritats del govern per als tres primers mesos i un periodització de la resta de la legislatura.

2.2 Recuperació de la Regidoria d’Igualtat i ampliació a Diversitat Sexual que es promourà la redacció d’un nou Pla d’Igualtat Municipal, garantirà la transversalitat de gènere en les polítiques municipals i potenciarà Petrer com a municipi lliure de Violència de Gènere.

2.3 Es crearà la Regidoria de Majors i es potenciarà Petrer com a Municipi promotor d’Hàbits Saludables.

2.4 Ampliació de les Competències de la regidoria de Joventut a Infància i Joventut.

2.5 Ampliació de les Competències de la Regidoria de Medi ambient a Mitjà Rural i promoció de la transversalitat ambiental en les polítiques municipals.

2.6 Adaptació de la Relació de Llocs de treball a la nova estructura municipal amb criteris socials, sostenibles, ecològics i compensadors de la desigualtat.

3 Polítiques de Benestar Social

3.1 Ampliació del Pressupost de Benestar.

3.2 Creació d’un Servei d’Equitat Social: risc d’exclusió social, dependència, alimentació, energia i aigua, salut universal, persones majors i amb discapacitats diverses.

3.3 Creació d’una Oficina d’Atenció Integral a les persones en risc d’exclusió per Desnonaments, dependent de l’OMIC.

3.4 Engegada d’un Pla d’Ajuda contra la Pobresa Energètica de les famílies en risc d’exclusió social.

4 Hisenda i Taxes Municipals

4.1 Eliminació de les següents taxes: tinença d’animals, 10% en els guals, clubs esportius i acampades.

4.2 Modificacions en la Taxa d’Instal·lacions Esportives per a facilitar la pràctica de l’ús esportiu.

4.3 Revisió i actualització de subvencions, convenis, concerts, etc.

5 Cultura i Educació

És necessari recuperar els drets culturals de la ciutadania de Petrer, amb una política cultural que millore la inversió i es comprometa amb la pluralitat, la solidaritat, la tolerància, la valoració positiva de l’entorn històric-cultural i natural de Petrer i el respecte i promoció de les dues llengües cooficials de la nostra comunitat.

5.1 Sol·licitar a la UA el començament de les negociacions per a la implantació d’una Seu Universitària.

5.2 Activar la Declaració de Bé d’Interès Cultural d’El Poble i l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica.

5.3 Reivindicar a la Generalitat Valenciana les reformes integrals en els Centres Educatius de la nostra localitat: IES Azorín, C.P. Virrey Poveda i C.P. Reyes Catòlics.

5.4 Es faran les gestions necessàries perquè gestió l’Escola Municipal els Peixos es transferisca a la Generalitat Valenciana com a administració competent, així com per a ampliar el nombre de places en escoles infantils públiques. Es faran millores i s’instal·larà menjador en l’Escola Infantil Els Peixos.

5.5 Es potenciarà Petrer com a Municipi Lliure de Maltractament Animal amb activitats de conscienciació i potenciarà un Consell Municipal de Convivència.

6 Nou model econòmic

6.1 Multiplicar la inversió en foment de l’ocupació

6.2 Estudiar i avaluar l’ADESP per a un funcionament eficaç per a l’economia local, social i solidària. Reorientar l’ADESP per a convertir-la en un instrument eficaç a l’economia local, social i solidària.

6.3 Impulsar l’engegada de Programes d’Ocupació i una borsa de Treball Social Solidari.

6.4 Impulsar un Fòrum Econòmic Social.

6.5 Incentivar el comerç local, just i de proximitat.

6.6 Reducció de la taxa d’obertura d’establiments i exempcions en la taxa de brossa durant el primer any per a nous negocis de pimes i autònoms.

6.7 Fomentar la Reindustrialització amb Fons Europeus.

6.8 Promoció econòmica del mitjà rural i estudi per a la promoció d’un Espai Natural Agrari de l’Horta de l’Almafrá.

6.9 Fomentar l’empleabilidad femenina i sostenible.

7 Nou model de Ciutat més Sostenible

7.1 Estudi i actualització del PGOU: recuperació de zones degradades, millora de la ciutat consolidada, regeneració del centre i conservació del Paisatge.

7.2 Complir els criteris d’eficiència energètica i mobilitat urbana sostenible, sense barreres i intercomunicades entre les diferents zones del municipi, emanats de l’estratègia europea per al medi ambient urbà.

7.3 Integració de Petrer en l’estratègia europea Biodiversitat 2020 i adhesió al Conveni Europeu del Paisatge.

7.4 Reivindicació a les administracions competents de les inversions pendents en equipaments i infraestructures de la nostra localitat (ampliació Centre de Salut II, insonorització de la A-31, etc.).

7.5 Creació d’un Registre Municipal de Lloguer per a casos d’emergència social.

7.6. Reunió participada a través dels Consells Locals de l’Ordenança de Convivència.